Støtteeksempler

SamFonden vil løbende offentliggøre anonymiserede eksempler på støttede projekter.
Formålet med offentliggørelsen er at øge ansøgeres forståelse for fondens formål og støttepraksis.

Styrkelse af familiens trivsel

Projekt har til formål at udvikle en bæredygtig og skalerbar strategi til styrkelse af trivslen i danske familier og på den lange bane at nedbringe antallet af skilsmisser. Projektet består af et samarbejde mellem Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet under ledelse af Mattias Stølen Due, direktør for Center for Familieudvikling og Tea Trillingsgaard, leder af forskningsenheden for Par- og Familieforskning på Aarhus Universitet.

Strategien vil blive afprøvet i et udvalgt geografisk område (en eller flere kommuner), og der er et særligt fokus på familier med børn i alderen 0-12 år, da skilsmisserisikoen er størst i denne gruppe. En strategisk forebyggelsesindsats til nedbringelse af konflikt og skilsmisse i familien på befolkningsniveau er endnu ikke afprøvet hverken herhjemme eller internationalt. Potentialet for – i dansk og international sammenhæng – at skabe banebrydende resultater i praksis og forskning er derfor betydelig.

Projektet anvender en stepped-care model, hvor et sammenhængende system af niveauinddelte indsatser sikrer, at den mindst indgribende form for indsats tilbydes familier først. De mere intensive indsatser reserveres til de familier, som enten har et fortsat behov for hjælp efter første niveau, eller hvor de første niveauer ikke kan anbefales. Indsatsen vil indeholde en række gratis digitale ydelser samt indsatser understøttet af indgåede partnerskaber med praktiserende læger, sundhedsplejersker, præster, psykologer og andre relevante fagfolk.

Styrkelse af børn og unges åndelige-eksistentielle sprog og dannelse

Projekt har til formål for at styrke børn og unges åndelige-eksistentielle sprog og dannelse og er forankret ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Fokus for projektet er almenbefolkningen, især børn og unge i særligt svære livssituationer, fx som pårørende til alvorligt syge forældre. Tidligere studier bekræfter, at børn af alvorligt syge forældre har betydeligt større risiko for at udvikle følelses- og adfærdsmæssige problemer end jævnaldrende kammerater med raske forældre. Børnene kan som følge udvikle permanente problemer med tillid og relationer til andre mennesker. Forældres død øger risiko for depression, posttraumatisk stress, affektive lidelser, behov for antidepressiv medicin, fysiske sundhedsproblemer og øget dødelighed senere i livet. Børnenes præstationsevne og sociale relationer i forbindelse med skole og uddannelse er også i væsentlig risiko for at blive forringet.

Alle disse risici kan dog reduceres betragteligt, såfremt de ramte børn og unge bliver støttet af voksne og får mulighed for at tale om deres åndelige-eksistentielle tanker i tiden frem til og efter forældres sygdom eller eventuelle død. Denne viden peger på vigtigheden af at varetage børn og unges åndelig-eksistentielle omsorgsbehov, når de er i svære livssituationer som f.eks. forældres alvorlige sygdom, og ligeså ruste børn og unge til livet ved at styrke deres åndelige-eksistentielle dannelse og sproglighed.

Den nye viden vil danne grundlag for indsatser på skoleområdet og sundhedsområdet, herunder på hospicer, palliative afsnit og i psykologisk og almen praksis. Foruden sædvanlige pædagogiske og sundhedsfaglige indsatser vil indsatserne blive understøttet af teknologiske innovationer. Projektet ledes af Cand.psych., post.doc Dorte Toudal Viftrup og Professor, Almen praksis Niels Christian Hvidt

Nye rum for demokratiske samtale og deltagelse

Projektet har til formål at udvikle nye rum for demokratiske samtaler og delagtighed. Frirummet er et initiativ skabt af de frie skoler – højskolerne, efterskolerne og friskolerne. Frirummets ambition er at forbedre den offentlige samtale, styrke børn og unges demokratiske virkelyst og skabe tillid til den politiske udvikling.

Projektets sigte er at styrke tilliden til folkevalgte og medier ved at give alle borgere mulighed for at opleve og deltage i samfundsdebatter og politiske samtaler. Derudover skal projektet skabe forståelse for politiske problemstillinger og dilemmaer samt medmenneskelige relationer. Projektet vil bidrage til at rodfæste fremtidens demokrati i grundværdier som tillid, ansvar og åndsfrihed. Der sker ved at knytte særligt unges politiske holdningsdannelse til livsoplysning og medmenneskelig forståelse, samt styrke demokratisk deltagelse og skabe samtalemøder på tværs af fx generationer, geografi og holdninger. 

På den måde er det hensigten med projektet konkret at styrke debatkulturen med indstiftelse af ’Folkets journalistpris’, samt afholdelse af politisk-poetisk arrangementer og uddannelse af 200 debatpiloter. Derudover at styrke deltagelseskulturen gennem udvikling af undervisningsmateriale, der fokuserer på unges holdnings- og karakterdannelse, med afholdelse af digitale dannelsesmøder samt en årlig inspirationsdag for undervisere og aktører på demokratiområdet. Projektets leder er Josefine Weng under supervision af generalsekretær Elsebeth Gerner Nielsen, Folkehøjskolerne.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk